ΌΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, στην Λεωφόρο Κηφισίας αριθμός 40, ΑΦΜ 094460077 της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τους κ.κ. Νικόλαο Πανόπουλο διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο «Beauty Stars by Madame Figaro» (εφεξής «Ο Διαγωνισμός»).

Αυτός πρόκειται να διενεργηθεί μέσω της ιστοσελίδας http://beautystars.madamefigaro.gr (εφεξής «Η Ιστοσελίδα») στο πλαίσιο της διεξαγόμενης μέσω της Ιστοσελίδας ψηφοφορίας – παρουσίασης προϊόντων ομορφιάς που φέρει ως ενέργεια το γενικό τίτλο Beauty Stars by Madame Figaro (εφεξής «Η Ενέργεια»). Αυτή, η Ενέργεια συνίσταται σε ψηφοφορία μέσω της οποίας οι αναγνώστες – συμμετέχοντες αξιολογούν καταναλωτικά προϊόντα προκειμένου αυτά να καταταγούν με σειρά αποδοχής – αξιολόγησης.

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενου, της διαδικασίας διεξαγωγής και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο αυτού.

1. Δικαίωμα συμμετοχής – Αποκλειόμενα πρόσωπα.

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι:

(i) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι πλήρως δικαιοπρακτικά ικανοί και (ii) έχουν λάβει μέρος στην Ενέργεια υποβάλλοντας την ψήφο – αξιολόγησή τους.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό δεν έχουν εργαζόμενοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας, καθώς και όσοι συνδέονται με αυτούς με συγγένεια έως και β΄ βαθμού καθώς και οι σύζυγοι αυτών.

1.2. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να συμμετάσχει μόνο μία φορά στο Διαγωνισμό υποβάλλοντας την ψήφο του – αξιολόγηση σύμφωνα με τις περιεχόμενες στον οικείο χώρο της Ιστοσελίδας οδηγίες.

1.3. H έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό επιτυγχάνεται με την πλήρη και ορθή συμπλήρωση των πεδίων της φόρμας ψηφοφορίας – αξιολόγησης και την υποβολή της.

Ρητά αναγνωρίζεται ότι η διεξάγουσα το Διαγωνισμό εταιρεία δικαιούται να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα προβεί σε αρνητική αναφορά στην Ενέργεια ή/και στα αξιολογούμενα προϊόντα μέσω λογαριασμού του σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Από το Διαγωνισμό, εξάλλου αποκλείονται συμμετέχοντες που στο πλαίσιο της συμμετοχής τους προσβάλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι οποιουδήποτε, ή υλικό που αποτελεί ή ενδέχεται να προκαλέσει δυσφήμηση οποιουδήποτε προσώπου.

1.4. Νόμιμος δικαιούχος οποιουδήποτε δικαιώματος που προβλέπεται ρητά (π.χ. συμμετοχής στην κλήρωση, δώρου σε περίπτωση ανάδειξης) είναι μόνον το πρόσωπο του οποίου τα στοιχεία θα συμπληρωθούν στην φόρμα ψηφοφορίας και θα αναδειχθεί - κληρωθεί, κατά τα προβλεπόμενα κατωτέρω.

1.5. Με την υποβολή της φόρμας ψηφοφορίας – αξιολόγησης ο ενδιαφερόμενος δηλώνει τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και ρητά αποδέχεται τους παρόντες όρους και συναινεί ρητά

(i) στην αποστολή σε αυτόν e-mails με ενημερωτικό και διαφημιστικό χαρακτήρα από τους διαδικτυακούς τόπους των οποίων έχει την εμπορική εκμετάλλευση η διοργανώτρια εταιρεία ή συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες,

(ii) στη διαφημιστική εκμετάλλευση της ενέργειας και

(iii) στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ως αναλυτικά πιο κάτω παρατίθεται.

2. Διάρκεια του διαγωνισμού

2.1. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις 09:00 της 24.01.2018 ως και τις 18:00 της 06.03.2018.

2.2. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν κατά τα ανωτέρω (υπό 1.3.) οριζόμενα ως την πιο πάνω ημέρα και ώρα ή στην νέα λήξη, όπως αυτή θα έχει ορισθεί μετά από τροποποίηση.

2.3. Η διεξάγουσα το Διαγωνισμό εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ήτοι να μειώσει ή να παρατείνει τη διάρκεια του Διαγωνισμού κατά την ανέλεγκτη και απεριόριστη βούλησή της με την τροποποίηση των παρόντων όρων που θα δημοσιευθεί γνωστοποιηθεί ως και οι παρόντες όροι, ήτοι μέσω της ιστοσελίδας http://beautystars.madamefigaro.gr η δε τροποποίηση θα ισχύει από τη στιγμή της δημοσίευσής της.

2.4. Μετά τη λήξη της περιόδου διάρκειας του Διαγωνισμού καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή.

3. Ανάδειξη Νικητή.

Μετά την λήξη του χρονικού διαστήματος διεξαγωγής του Διαγωνισμού, ήτοι την 06.03.2018 ή στην ημερομηνία που θα προκύψει μετά από τροποποίηση της διάρκειας κατά τα ανωτέρω, θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό κλήρωση από Επιτροπή που θα ορίσει η διενεργούσα το Διαγωνισμό εταιρεία.

Από την κλήρωση θα αναδειχθούν, κατά τη σειρά διαλογής τους δέκα νικητές και δέκα επιλαχόντες που θα υπεισέλθουν με τη σειρά ανάδειξής τους στη θέση του τυχόν αποκλειόμενου ή μη δυνάμενου να ειδοποιηθεί νικητή.

4. Δώρο.

4.1. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα λάβουν ως δώρα τα ακόλουθα: Καθένας από τους δέκα (10) νικητές του Διαγωνισμού θα λάβει ένα κουτί που θα περιέχει προϊόντα από τα αξιολογούμενα στην Ενέργεια.

4.2. Ο νικητής θα λάβει το δώρο για το οποίο κληρώθηκε ως περιγράφεται ανωτέρω και αποκλείεται η μεταβίβαση η ανταλλαγή ή η εξαργύρωσή του.

5. Ειδοποίηση νικητών – Τύχη δώρου σε περίπτωση αποκλεισμού.

5.1. Μετά την ανάδειξη των νικητών και των επιλαχόντων, αυτοί θα γνωστοποιηθούν από τη διεξάγουσα τον Διαγωνισμό εταιρεία στην Ιστοσελίδα και στις επίσημες σελίδες της στις ιστοσελίδες «facebook» και «instagram»

Οι νικητές και οι επιλαχόντες με ρητή μνεία της σειράς κλήρωσής τους θα ειδοποιηθούν και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικής κλήσης.

5.2. Οι νικητές θα κληθούν να παραλάβουν το δώρο τους από την «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Λεωφόρο Κηφισίας 40, τ.κ. 15125, Μαρούσι (Αττικής). Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η επικοινωνία με νικητή για οποιονδήποτε λόγο (υποβολή λανθασμένων στοιχείων κατά τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής, αδιαφορία, απουσία του νικητή κτλ) εντός τριών εργάσιμων ημερών, ο νικητής θα χάνει κάθε δικαίωμα επί του δώρου και το δώρο θα κληθεί να παραλάβει επιλαχών νικητής, ο οποίος θα κληθεί να αποδεχθεί ρητώς το έπαθλο εντός δύο εργάσιμων ημερών. Πέραν της προθεσμίας αυτής και μετά την εξάντληση των επιλαχόντων, ο κάθε νικητής θα χάνει κάθε δικαίωμα επί του δώρου και το δώρο θα μείνει αδιάθετο. Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με όλους τους επιλαχόντες εντός των πιο πάνω αναλυτικά προσδιοριζόμενων χρονικών διαστημάτων, η διεξάγουσα το Διαγωνισμό εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση να διαθέσει το δώρο στον καθένα από αυτούς και δύναται να διαθέσει αυτό κατά την ανέλεγκτη διακριτική της ευχέρεια.

5.3. Η εταιρεία υποχρεούται πριν την απόδοση του κάθε δώρου να προβεί σε επαλήθευση των στοιχείων του νικητή και/ή τυχόν πληρεξουσίου του. Σε περίπτωση που το πρόσωπο που θα αναδειχθεί νικητής του διαγωνισμού έχει δηλώσει λανθασμένα ή ανακριβή στοιχεία κατά τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση του δώρου.

5.4. Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων ανήκει στα αποκλειόμενα κατά τους όρους 1.1 ή 1.3. πρόσωπα και ανακηρυχθεί νικητής, ή σε περίπτωση που αναδειχθεί νικητής ανήλικος ή σε περίπτωση που ο νικητής δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση εντός των πιο πάνω προθεσμιών, το δώρο θα απονεμηθεί σε επόμενο κατά την κλήρωση επιλαχόντα νικητή.

6. Συναίνεση του δικαιούχου σε διαφημιστική προβολή.

6.1. Η διεξάγουσα το Διαγωνισμό εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες των νικητών στην Ιστοσελίδα της ή/και σε οποιαδήποτε έντυπο ή μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος όπως ενδεικτικά της παραλαβής του δώρου ή της συμμετοχής στο party της Ενέργειας. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα στη χρήση του ονόματος των νικητών και της φωτογραφίας τους για λόγους διαφημιστικής προβολής από τον ίδιο, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.

6.2. Ο συμμετέχων στο Διαγωνισμό δηλώνει ότι συγκατατίθεται στη χρήση και προβολή των αρχείων (βίντεο, φωτογραφία κλπ) που λήφθηκαν κατά την διάρκεια της παραλαβής του δώρου ή της συμμετοχής στο party της Ενέργειας.

7. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

7.1. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/συμμετέχοντα στο διαγωνισμό διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1997, Π.Δ. 207/1998 και αρ. 8 Ν. 2819/2000) όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Τα στοιχεία των συμμετεχόντων δε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας.

7.2. Ρητά αναγνωρίζουν οι συμμετέχοντες ότι η διεξάγουσα το Διαγωνισμό εταιρεία διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Ρητά περαιτέρω, οι συμμετέχοντες συναινούν στη χρήση των παρεχομένων στοιχείων από τη διεξάγουσα το Διαγωνισμό εταιρεία καθώς και να λαμβάνουν από αυτήν ενημέρωση μέσω e-mail για τις προσφορές της, τα νέα της, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της.

7.3. Σε κάθε περίπτωση οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό έχουν τη δυνατότητα, αφού επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα, όπως αυτό γνωστοποιείται σε κάθε e-mail που λαμβάνουν, και διαπιστώσουν την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, να ζητήσουν τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.

8. Περιορισμός ευθύνης εταιρείας.

8.1. Η διεξάγουσα το Διαγωνισμό εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του νικητή ή οποιουδήποτε τρίτου μετά την απονομή του δώρου σε αυτόν. Τυχόν ζημία που θα επέλθει στο νικητή ή τρίτον από τη χρήση του δώρου ή εξ αφορμής αυτής ουδόλως συνδέεται με την εταιρεία.

8.2. Η διεξάγουσα το Διαγωνισμό εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της τα διατηρούμενα αρχεία της αλλοιωθούν ή καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

8.3. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H διεξάγουσα το Διαγωνισμό δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων (ενδεικτικά hacking), απατηλές ενέργειες καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

9. Δημοσιότητα όρων διαγωνισμού.

Oι όροι του Διαγωνισμού καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος του και ως την παραλαβή του δώρου από τον τελικό νικητή θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα http://beautystars.madamefigaro.gr

10. Επιφύλαξη δικαιώματος τροποποίησης.

Η διεξάγουσα το Διαγωνισμό εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, να παρατείνει ή να συντομεύει τη διάρκειά του διαγωνισμού χωρίς προειδοποίηση, κάθε δε συμμετέχων σε αυτόν δηλώνει ότι θα παρακολουθεί και θα ενημερώνεται για τυχόν τροποποιήσεις φέρων επ’ αυτού αποκλειστικά την ευθύνη.

11. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία.

Για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα ανακύψει εξαιτίας ή επ’ ευκαιρία του Διαγωνισμού εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Ο πιο διαδραστικός viral διαγωνισμός, μόλις ολοκληρώθηκε.
Πέντε beauty experts, πέντε beauty editors, 30 influencers και εσείς αναδείξατε τα κορυφαία προϊόντα ομορφιάς της χρονιάς. Αυτοί είναι οι νικητές ανά κατηγορία.

Beauty on a Βudget

AWARD: FACE MASK

L’Oréal Paris, Pure Clay

AWARD: HAIR MASK

L’Oréal Paris, Elvive Extraordinary Oil Coconut Hair Mask

AWARD: NATURAL ELEMENT

Monoi Tiki, Tiare Naturel

Beauty at the Pharmacy

AWARD: HAIR CARE

Vichy, Dercos Densi-Solutions Concentrate

AWARD: INNOVATION BODY

Elancyl, Slim Design Night

AWARD: SUNSCREEN FACE

La Roche-Posay, Anthelios Mist SPF 50

AWARD: SUNSCREEN ANTI-AGE

Frezyderm, Sun Screen Color Velvet SPF 30

AWARD: PERFUMED BODY LOTION

L’Erbolario, Papavero Soave

AWARD: FACE MASK

Lierac, Hydragenist Mask

AWARD: FACE CARE

Galénic, Secret d’Excellence

AWARD: FACE SPECIAL CARE

Frezyderm, Cream Boosters

Luxury Beauty

AWARD: ICONIC PRODUCT

Yves Saint Laurent, Touche Éclat

AWARD: NEW ENTRY

Urban Decay

AWARD: SUNSCREEN BODY

Biotherm, Lait Solaire Hydratant

AWARD: PERFUME MEN

Paco Rabanne, Pure XS

AWARD: EYE MAKE-UP MASCARA

Christian Dior, Diorshow Pump ’N’ Volume Mascara

AWARD: FACE MASK

Kiehl’s, Calendula & Aloe Soothing Hydration Masque

AWARD: INNOVATION FACE CARE

Lancôme, Advanced Génifique Sensitive

AWARD: PERFUME WOMEN

Lancôme, La Vie est Belle L’Éclat

AWARD: HAIR CARE

System Professional, Luxe Oil